Przypominamy o konkursie na kartkę pocztową

20-12-2020 19:48

W tym roku mija 85. rocznica powstania naszego Oddziału PTTK. Chcielibyśmy wspólnie z Wami stworzyć oryginalną kronikę - z kartek pocztowych! Termin nadsyłania kartek mija z końcem grudnia :)

 

Wracając do tradycyjnego słowa pisanego zachęcamy Was do przesłania do nas pozdrowień w formie kartek pocztowych i widokówek, nie tylko, jak pierwotnie zamierzaliśmy: z podróży czy wydarzenia, ale i Waszego miejsca zamieszkania :) Szczegóły przeczytajcie sami w regulaminie poniżej. Czasu już niewiele, bo na korespondencję od Was czekamy TYLKO do końca tego roku kalendarzowego, czyli do 31 grudnia. 

 

 

 

Regulamin Konkursu "Wyślij kartkę do PTTK Końskie" - pobierz do druku .pdf

 

1. Organizatorzy Konkursu – adresaci kartek
 Zarząd Oddziału PTTK w Końskich
 Muzeum Regionalne PTTK w Końskich
 Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK Końskie
 Klub Turystyki Aktywnej PTTK „Pasat” w Końskich
 Klub Górski PTTK Końskie
 Klub Biegacza „Pasat” Końskie
 Koło Miejskie PTTK w Końskich
 Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Końskich
Adres do korespondencji: ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

 

2. Czas trwania Konkursu
Od dnia ogłoszenia podczas 45. Rajdu Bab (7 marca 2020r.) do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

3. Cel Konkursu
a) Uczczenie 85 rocznicy powstania Oddziału PTTK w Końskich.
b) Utworzenie przy udziale zaprzyjaźnionych turystów, za pomocą pocztówek/ kartek korespondencyjnych, nietypowej kroniki Oddziału PTTK w Końskich.
c) Nawiązanie nowych relacji lub wzmocnienie więzi uczestników konkursu z jego organizatorami.
d) Odkrywanie oraz promocja wyjątkowych krajoznawczo miejsc lub znaczących i godnych polecenia wydarzeń.
e) Powrócenie do tradycyjnego słowa pisanego, jako trwałej formy przekazu informacji, w dobie nowoczesnych narzędzi komunikacji, jakimi są internet i telefonia komórkowa.

 

4. Uczestnicy i przebieg Konkursu
a) Uczestnikiem konkursu zostaje każdy nadawca kartki wysłanej do PTTK Końskie - osoba pełnoletnia lub osoba nieletnia za zgodą jej prawnego opiekuna.
b) Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres organizatorów konkursu kartki z miejsca zamieszkania, podróży lub wydarzenia w którym uczestnik Konkursu bierze udział.
c) Pod pojęciem „kartki” należy rozumieć widokówki, pocztówki lub inne druki pocztowe, jak kartki pocztowe, kartki korespondencyjne lub kartki przygotowane własnoręcznie.
d) Ocenie podlegać będą wyłącznie kartki o standartowych wymiarach, nie większych jak 16 x 12 cm.
e) Przesłanie kartki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
f) Kartka winna posiadać znak opłaty zgodny z obowiązującą taryfą pocztową oraz winna posiadać imię i nazwisko nadawcy.
g) W celu przypisania autorstwa kartki z wieloma podpisami, o jej wysłaniu nadawca winien powiadomić organizatorów.
h) Na okoliczność powiadomienia o wynikach konkursu jego uczestnik winien udostępnić swoje dane korespondencyjne, jak nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.

 

5. Kryteria oceny kartek
Przy wyborze laureatów konkursu pod uwagę brane będą kryteria dotyczące wysłanej kartki:
a) walory estetyczne i oryginalność szaty graficznej,
b) treść korespondencji i jej wartość dokumentacyjna,
c) związki tematyczne poszczególnych elementów kartki
d) liczba i atrakcyjność stempli okolicznościowych,
e) wartość i atrakcyjność krajoznawcza miejsca nadania kartki lub ranga opisanego wydarzenia.

 

6. Nagrody
a) Jury konkursu wyłoni najwartościowsze kartki, których nadawcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz publikacje krajoznawcze.
b) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz wezmą udział w losowaniu darmowych pakietów startowych w wybranych imprezach PTTK Końskie.
c) Przewiduje się także przyznanie wyróżnień dla osób, które nadeślą największą liczbę kartek lub przyznanie innych nagród według uznania organizatorów i jury Konkursu, jak np. kartka wykonana osobiście, najzabawniejsza kartka, wysłana z najdalszego miejsca, z nietypową pieczątką itp.

 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu
a) Oceny wartości nadesłanych kartek i wyłonienia laureatów Konkursu dokona jury składające się z przedstawicieli organizatorów i powołane przez Zarząd Oddziału PTTK w Końskich.
b) Wyniki Konkursu wraz z prezentacją wyróżnionych kartek zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
c) Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się podczas zakończenia 46. Rajdu Bab.

 

8. Postanowienia końcowe
a) Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę kartek.
b) Otrzymane kartki stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
c) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na dowolne kopiowanie nadesłanych kartek i ich wykorzystanie w okolicznościowych wystawach, broszurze pokonkursowej lub innych publikacjach Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich.
d) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych
na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO.
e) Interpretacja regulaminu należy do jego organizatorów